پروژه میرداماد

پروژه سه راه یاسر
۱۰ بهمن ۱۳۹۸
نقاش نقاشی های سقفی اروپایی پتینه و طلا کاری مهدی بیگلری (2)

نقاش نقاشی های سقفی اروپایی پتینه و طلا کاری مهدی بیگلری (2)

نقاشی سقفی و فرشته کاری ، نقاشی اروپایی و نقاشی کلیسایی مهدی بیگلری

مهدی بیگلری، نقاشی سقفی، دیواری، پتینه کاری، طلاکاری، ورق طلا، کهنه کاری (۱)

مهدی بیگلری، نقاشی سقفی، دیواری، پتینه کاری، طلاکاری، ورق طلا، کهنه کاری (۱)

مهدی بیگلری، نقاشی سقفی، دیواری، پتینه کاری، طلاکاری، ورق طلا، کهنه کاری (۱)

مهدی بیگلری، نقاشی سقفی، دیواری، پتینه کاری، طلاکاری، ورق طلا، کهنه کاری (۱)

مهدی بیگلری، نقاشی سقفی، دیواری، پتینه کاری، طلاکاری، ورق طلا، کهنه کاری (۱)

نقاش نقاشی های سقفی اروپایی پتینه و طلا کاری مهدی بیگلری (4)

نقاش نقاشی های سقفی اروپایی پتینه و طلا کاری مهدی بیگلری (۴)

نقاش نقاشی های سقفی اروپایی پتینه و طلا کاری مهدی بیگلری (2)

نقاش نقاشی های سقفی اروپایی پتینه و طلا کاری مهدی بیگلری (۲)